Casos d'èxit en la gestió eficient de l'aigua a Sabadell

Casos d'èxit en la gestió eficient de l'aigua a Sabadell

En aquesta secció volem mostrar diversos casos d'èxit en la gestió eficient de l'aigua a Sabadell explicats per les mateixes organitzacions, empreses o particulars que les han dut a terme. Si coneixes algun cas d'èxit que creus que seria interessant mostrar aquí, explica'l a la secció de comentaris.

Telegestió del reg als espais verds de Sabadell

Per Joan Gual. Cap De Parcs i Jardins de l'Ajuntament De Sabadell.

 

Resum: Implantació d’uns sistema de gestió remota i centralitzada de la xarxa de reg per tal de realitzar una gestió més eficient de l’aigua de reg, ajustant el consum a les necessitats reals de la vegetació

 

Resultats obtinguts: Estalvi aproximat del 35 % de l’aigua de reg

 

La telegestió del reg permet la gestió remota i centralitzada de la xarxa de reg dels espais verds de la ciutat. Gràcies a aquest sistema, els regs s’aturen de forma automàtica en cas de pluja i les programacions de reg es poden canviar ràpidament en funció de la climatologia real, aconseguint un important estalvi d’aigua així com un estalvi de temps del personal de manteniment dedicat a la programació, tancament i obertura del reg.

 

Les principals funcionalitats del sistema es concreten en:

- El sistema permet programar, obrir i tancar el reg en pocs minuts;
- Permet controlar el consum d’aigua consumida en diferents sectors;
- Permet controlar i actuar sobre possibles fuites;
- Permet connectar sensors climatològics per aturar el reg de manera automàtica en situació de pluja, vent o glaçades;
- Consultar de manera remota l’estat del sistema de reg i el telemanteniment de tota la xarxa;
- El sistema integra i monitoritza la ubicació dels equips de programació en sistemes GIS;
- Permet assignar privilegis d’accés i gestió en funció del rol que té cada usuari;

Sabadell és un Ajuntament pioner en la telegestió de regs, començant a utilitzar ja aquest sistema l'any 2004. Amb la experiència adquirida en els primers anys, l’any 2008 es va decidir utilitzar per a la implantació majoritària a la ciutat uns equips on les comunicacions del sistema es realitzen mitjançant telefonia mòbil i radiofreqüència. La gestió de tot el sistema es realitza mitjançant un programari ubicat en un servidor central al qual s’accedeix via internet.

 

Durant l’any 2009 i 2010 es realitzen nombroses actuacions per a la implantació de la telegestió del reg, arribant-se el 2010 a telegestionar el 80% de les superfícies de gespa i el 2015 al 100%

 

Les dades actuals d’implantació del sistema es poden observar a la Taula 1.

taula 1 reg

L’estalvi resultant d’aigua de reg aconseguit amb aquest sistema es situa al voltant del 35%.

reg sabadell

Ok, i read it! gold give me points!
Estalvi de fuites al Parc Comercial Via Sabadell

Per Xavier Jardí. Gerent Via Sabadell.

 

Resum:  Instal·lació d’electrovàlvules amb sensor de presencia per estalvi de fuites d’aigua als serveis públics del centre.

 

Resultats obtinguts:  Minimitzar les pèrdues d’aigua per fuita en les cisternes dels banys

 

L’ús dels banys públics dels centres comercials és elevat i en moltes ocasions, malgrat realitzar inspeccions periòdiques de manteniment, alguna de les vàlvules de les cisternes, de la xarxa d’aigua regenerada, pateix fuites, de vegades imperceptibles per l’ull humà, però que sabem que existeixen.

 

Vam treballar amb els nostres proveïdors per la instal·lació d’unes electrovàlvules a l’entrada de l’escomesa de cada bany (homes i dones), activada amb un sensor de presència, el qual activa l’electrovàlvula en detectar un usuari, de forma que no només activa els sistemes de llum sinó que també activa la xarxa d’aigua regenerada.

 

D’aquesta forma, en quan marxen tots els usuaris, els sensors desactiven les llums i també tanquen la xarxa d’aigua, de forma que, en cas de tenir alguna petita fuita, aquesta queda tancada i evitem un consum en excés.

 

Aquesta instal·lació requereix, per seguretat, fer un bypass a l’entrada de la xarxa regenerada, de forma que si algun cop l’electrovàlvula s’espatlli, poder obrir manualment la xarxa i evitar deixar els serveis fora d’ús.

 

Donada la bona acollida i coneixedors que a altres estats de l’UE és habitual fer servir aquestes mesures per economitzar aigua, hem iniciat, des de Desembre del 2018, un estudi de la resta de Centres i Parcs Comercials que tenim en gestió des de la consultora JLL a la resta de l’Estat, per tal de poder aplicar aquestes mesures de control de consum d’aigua.

 

electrovàlvula

 

 

Ok, i read it! gold give me points!
Reducció de reg al Parc Comercial Via Sabadell

Per Xavier Jardí. Gerent Via Sabadell.

 

Resum: Ús de gels humidificants per manteniment de zones verdes

Resultats obtinguts: Reducció de les programacions de reg de les zones verdes exteriors

 

En períodes estivals, per tal de reduir el consum d’aigua en el reg de les zones verdes, sempre que les previsions meteorològiques siguin de llargues jornades de sol i calor, tenim un anàlisi del tipus de plantes que tenim a les nostres zones verdes, de forma que sabem quines d’elles són més sensibles.

 

En aquestes zones, fem una petita excavació a cadascuna de les plantes, a uns 15 cm de fondaria de mitjana (varia en funció de l’arrelament de la mateixa) i col·loquem unes boles de gel que, quan reben aigua de la xarxa de reg, s’inflen, amb una humitat elevada que van deixant anar poc a poc, mantenint la zona humida, per això és important que estiguin prop de les arrels.

 

Aquesta mesura permet que en lloc de programar l’activació dels sistemes de reg de la zona en qüestió cada dia, es pugui fer cada dos o tres dies, de forma que el consum d’aigua es redueix substancialment.

 

Cal destacar que els canvis realitzats en els tipus de plantes que escollim per les nostres zones verdes, ha generat que l’ús d’aquestes mesures quedi reduït de forma substancial, ja que es trien plantes autòctones que sabem que estàn adaptades al nostre clima, però aquesta mesura també s’aplica a altres centres i parcs comercials de l’Estat Espanyol, en gestió per la consultora JLL, que per la seva ubicació i disseny de les zones verdes exteriors, en ocasions amb elements no autòctons i poc adaptats a la climatologia de la zona, requereixen aquest tipus de mesura.

hidrogegl

Ok, i read it! gold give me points!
Share know-how & give feedback
Stats

839

Have viewed this issue

1

Follow this issue

6

Shares of this issue

Get involved

Comments & tips

Download the mobile app for android or ios